VEDTÆGTER

Vedtægter for LIND OLD BOYS

ÆNDRET PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 30. april 2023.

§ 1. 
Foreningens navn er : Lind Old Boys Stiftet den 7. maj 1969
Hjemsted er Lind, 7400 Herning

§ 2.
Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, herunder at opbygge medlemmernes kondital, og at virke for festligt samvær.

§ 3. 

Mænd på 28 år og derover kan optages som medlemmer og som støttemedlemmer enhver.
2
Bestyrelsen træffer bestemmelse om optagelse eller udelukkelse. Bliver en person udelukket eller nægtet optagelse, skal sagen forelægges førstkommende generalforsamling, der afgør om bestemmelsen skal opretholdes.

Af foreningens midler kan der hvert år efter skriftlig ansøgning skænkes en gave til ungdomsaktiviteter i Lind. Gavens art og værdi fastlægges på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. 
4
Bestyrelsen har fuldmagt til at samarbejde med andre klubber/foreninger om enkeltarrangementer. I samme forbindelse har bestyrelsen ret til at give arrangørerne en evt. underskudsgaranti på et beløb indtil kr. 1000,- pr. år.

§ 4. 
1
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 5 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år på ordinær generalforsamling –3 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige år og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år, hvilket indebærer, at bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.
4
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen.
5
Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen. 1 på lige år og 1 på ulige.
6
Der vælges en revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 5. 
Års kontingentet der er vedtaget af GF, opkræves i januar med frist for betaling ultimo januar. Baggrunden herfor er at GF kun er for klubmedlemmer der har betalt kontingent.

§ 6. 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
2
Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
3
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 7. 
1
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i marts/april måned og indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel .
2
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
4
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal (over halvdelen). Ved udelukkelse af et medlem, samt ændring af vedtægterne kræves at mindst 2/3 de afgivne stemmer er for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages. 
5
Der føres kontrol over vedtagne beslutninger.

§ 8.
På generalforsamlingen behandles følgende:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af: 
A. Bestyrelsesmedlemmer
B. Suppleanter
C. Revisorer
7. Eventuelt

§ 9. 
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ del af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 10.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden – dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 11.
Foreningen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 12.
Vedtagelser i bestyrelsen afgøres ved flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen godkendes af bestyrelsen – senest ved næste møde.

§ 14.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, 1/1 – 31/12. Senest 14 dage før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 15 
1
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne 2 på hinanden følgende generalforsamlinger (ekstraordinære) stemmer herfor(se indkaldelse § 9).

Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til velgørende og almennyttige formål, der ligger i tråd med foreningens formål. Den sidst afholdte generalforsamling træffer beslutning om fordeling af foreningens midler.

3
Udover det i stk. 2 nævnte, tilfalder foreningens formue, undtagen kr. 300,-, som kan benyttes til foreningens opløsning eller til oprettelse af en ny forening, idræts- og ungdomsarbejdet i Lind.